ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*take short*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take short, -take short-

*take short* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take short (idm.) ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเท้า (v.) take short steps

*take short* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time FR: marcher à petits pas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *take short*
Back to top