ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*still time*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น still time, -still time-

*still time* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *still time*
Back to top