ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stick up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stick up, -stick up-

*stick up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick up (phrv.) ยกขึ้น See also: ทำให้ตั้งตรง Syn. put up
stick up for (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. stand up for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, ma, guess what? I threw a stick up in the air, and Rufus caught it!แม่ฮะ ผมขว้างไม้ ให้รูฟัสคาบกลับมาได้ด้วย
His English bitch has a broomstick up her butt.งี่เง่า.. ยัยแก่ชาวอังกฤษนี่หน้าบึ้งทั้งวันเลย
You're getting a reputation around here for having a stick up your ass.เธอออกจะมีชื่อเสียงเรื่องหาอะไรมาใส่ก้นเธอนี่
And he nearly wrecked the car trying to hand me a wad of fast-food napkins, which is not something that you particularly want to stick up your hooch.แล้วพ่อก็แทบจะทุบรถทิ้ง พยายามส่งเงินให้ฉัน รีบไปซื้อผ้าอนามัย ซึ่งไม่ใช่บางอย่างอย่างที่คุณ...
You know Bobby, I have never seen you stick up for anyone but yourself beforeคุณรู้จักบ๊อบบี้ ฉันไม่เคยเห็นใคร ที่ยกตัวเองเพื่อใคร ๆ เท่าตัวคุณมาก่อน
I hope to God that somebody will stick up for her if some asshole ever does her that way.หวังว่าพระเจ้าคงลงโทษมันที่ทำแบบนี้ ไอ้เหี้ยที่มันทำกับน้องพี่น่ะ
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ
Back in the world, he was some kind of a big movie producer always got a stick up his ass!ก่อนหน้านั้น เป็นผู้ผลิดภาพยนตร์ เรื่อง เด็กหนุ่มถูกเสียบตูด!
Even though you still have that stick up your ass.ถึงแม้ว่านายยังจะมี\ หางติดอยู่ที่ก้นก็ตาม
Stopped on the way to light a couple house tires... ,..stick up a liquor store, maybe, I don't know.กำลังมา เผายางอยู่ อยู่ร้านเหล้าน่ะ บางที ไม่รู้เหมือนกันสิ
I suppose you want me to thank you for sticking up for me today... except that makes it seem like I need somebody to stick up for me, so...ที่นายช่วยฉันในวันนี้ ยกเว้นแต่ว่านายคิดว่า ฉันเป็นพวกที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือ ดังนั้น.. โอ ไม่ ไม่ ..

*stick up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 翘 / 翹] to stick up; to rise on one end; to tilt

*stick up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)

*stick up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กระเดิด[v.] (kradoēt) EN: stick up unevenly FR:
กระเดิด ๆ = กระเดิดๆ [v.] (kradoēt-kra) EN: stick up unevenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stick up*
Back to top