ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stick out for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stick out for, -stick out for-

*stick out for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stick out for*
Back to top