ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stand out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand out, -stand out-

*stand out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand out (phrv.) ก้าวมาข้างหน้า (ทางทหาร)
stand out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. jut out, poke out
stand out (phrv.) ออกจากกลุ่ม Syn. stand apart, stand aside
stand out (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมรับ, คัดค้าน Syn. hang out for, hold out for
stand out (phrv.) เห็นชัด See also: เด่นชัด Syn. stick out
stand out against (phrv.) มองเห็นโดดเด่น Syn. stand against
stand out for (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand out of (phrv.) ก้าวจาก See also: ก้าวออกมาจาก
stand out of (phrv.) แสดงความรู้สึก
stand outside (phrv.) อยู่ด้านนอก See also: อยู่ข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every night after work, I'll come stand outside your house.ทุกๆ คืนหลังจากเลิกงาน, ผมจะมายืนนอกบ้านคุณ.
To stand out, Forestier chose Rimbaud.โฟเรสตี้ร์เลือกบทกวีของแรงโบด์
You stand out there on that green, green grass, and it's just you and the ball, and there ain't nobody to beat up on but yourself....ที่เราออกไปยืนบนหญ้าเขียวๆ มีเพียงเรากับลูกกลมๆ โดยไม่ต้องสู้กับใคร นอกจากตัวเราเอง
You cannot stand outside looking in.แกจะเอาแต่ยืนอยู่ด้านนอก แล้วมองเข้ามาไม่ได้
The horsepower of this engine doesn't stand out until above 11,000 RPM.แรงม้าของรถคันนี้จะยังออกไม่สุดจนกว่าจะเร่งถึง11,000รอบ/นาที
You were surely stand out in the battle field. How well do you know about me?ท่านต้องโดดเด่นมากในสนามรบ
You're never gonna stand outside those walls again.นายไม่มีทางได้ออกไปอีกแล้ว
So I'm gonna stand out in my programme.ผมจะอยู่ให้จบโปรแกรม
That's why you stand out in this business.คุณถึงได้โดดเด่นอยู่ในวงการนี้ไง
Right. don't stand out in any way.ค่ะ,หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง
Your clothes stand out too much.เสื้อของเธอมันช่างสะดุดตาเหลือเกิน
Don't stand outside there, come on in here!อย่ารอข้างนอกเลย เข้ามาเถอะ!

*stand out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 出头鸟 / 出頭鳥] to stand out (among a group); distinguished

*stand out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
浮き出す[うきだす, ukidasu] (v5s,vi) to surface; to stand out
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far
頭角を現す;頭角を現わす;頭角を表す;頭角を表わす[とうかくをあらわす, toukakuwoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself; to stand out
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out

*stand out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stand out*
Back to top