ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stand aside*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand aside, -stand aside-

*stand aside* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand aside (phrv.) หลบเข้าข้าง See also: แอบไปด้านข้าง, หลบไป Syn. stand apart, stand out, step aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก
I always stand aside, without helping you.ตลอดมาฉันได้แต่ยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ช่วยอะไรเธอเลย
Should I just stand aside watching him become this strange?จะให้ผมอยู่เฉยๆ คอยดูเขาทำสิ่งประหลาดแบบนี้นะหรอ?
Look, I don't know who you are, but please stand aside, sir.ฟังนะ,ข้าไม่รู้ว่าท่านคือใคร แต่ว่า ยืนขึ้นเถอะลุง
You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.เจ้าไม่เข้าใจ-- อย่าขอให้ข้านิ่งเฉย ขณะที่ท่านปืนขึ้นไปบนกองฟืน
Then stand aside and let the people that took him from you be destroyed.งั้นจงหลีกทางซะ และให้คนที่เอาตัวเขาไปถูกทำลายเสีย
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น
Stand aside. Coming through.ยืนอยู่ข้างๆ นี่ เดินผ่านไป
Stand aside and I won't have to spill yours.ถอยไปแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับพวกเจ้า
Stand aside. There's nothing you can do about it now.หลีกไปซะ ตอนนี้เจ้าทำอะไรไม่ได้แล้ว
Stand aside. This doesn't concern you.อยู่นิ่งๆน่า \ ไม่มีอะไรให้กังวล
I got it! Stand aside.ผมจัดการเอง หลบไปข้างๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stand aside*
Back to top