ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*squeeze in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squeeze in, -squeeze in-

*squeeze in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดเข้าไป Syn. scrape in, squash in
squeeze in (phrv.) เจียดเวลา (เพื่อทำบางสิ่ง) Syn. crowd in, fit in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any chance I could squeeze in there with you, Manny, ol' pal?ขอโอกาสฉันหลบข้างๆนายหน่อย,นะแมนนี่ เพื่อนรัก?
Like watching' a rabbit tryin' to squeeze into a snakehole with a coyote on its tail.เหมือนกันกำลังมองกระต่ายพยายามมุดรูงู โดยที่มีหมาป่ายืนอยู่ข้างหลัง
I mean,I'd never be able to squeeze into these sling-backs if I really was 8/12 months pregnant.ฉันใส่รองเท้าสายรัดส้น แบบนี้ไม่ได้แน่ ถ้าฉันกำลังท้อง แปดเดือนครึ่งอยู่จริงๆ
Sorry I could not be there to meet you but I'm trying to squeeze in a little shopping before my Parents' Society meeting, which reminds me... please pick Grayer up from the Christian preschool...แต่ฉันก็จะพยายามเร่ง ซื้อของให้เร็วหน่อย ก่อนที่จะมีการพบปะกัน ของสมาคมผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมันย้ำเตือนฉันอยู่
Maybe I can squeeze in a power nap and a quick shower.บางทีอาจจะงีบสักนิดก่อนอาบน้ำอย่างด่วน
Isn't it too tight to squeeze in with Ki Sun?นี่... ไม่คับแคบเกินกว่าจะเบียดกับคิซุนหรือ?
Maybe I can squeeze in a power nap.บางทีผมอาจจะ ลด การนอนเอาแรงลงหน่อย
Point being, I just got out of my first class, and I was thinking if I skipped French history, we might have enough time to squeeze in a mid-morning renaissance before lunch.ประเด็นก็คือ ฉันเพิ่งหนีวิชาแรก แล้วฉันก็กำลังคิดว่า ถ้าฉันเลิกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส เราก็อาจจะมีเวลานิดหน่อย
I was thinking about how I want to squeeze in a quick gallop this weekend.ผมก็ครุ่นคิดว่าสุดสัปดาห์นี้ ผมจะเจียดเวลาไปขี่ม้ายังไงดี
I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.
All right, I was going to try to squeeze in a little more mocking before lunch, but I can come back later when you don't have a high-powered weapon.ได้, ฉันจะกลับมา เยาะเย้ยมากขึ้นก่อนอาหารเที่ยง แต่ฉันควรจะกลับมา
Well, I got a hunch that that's where Crowley lived and died, back when he was a human - a few hundred years before he got the big squeeze in hell and came out a demon.ใช่ ฉันสังหรณ์ใจว่านั่นเป็นที่ๆ คราวดลีย์อยู่และตาย เมื่อตอนที่ มันยังเป็นคนอยู่ แล้วซักสองสามร้อยปีก่อน มันก็ถูกบีบในนรก

*squeeze in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāi, ㄙㄞ, 塞] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian

*squeeze in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment
狭む[せばむ, sebamu] (v5m) to squeeze in; to jam in

*squeeze in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *squeeze in*
Back to top