ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*splash water*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น splash water, -splash water-

*splash water* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on

*splash water* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทุ่มน้ำ[v. exp.] (krathum nām) EN: splash water FR:
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *splash water*
Back to top