ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*speak in an affected way*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น speak in an affected way, -speak in an affected way-