ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*soiled*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soiled, -soiled-

*soiled* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soiled (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. stained, smutty
soiled (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, spotted
soiled (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
unsoiled (adj.) ซึ่งไม่มีมลทิน See also: ซึ่งไม่มีมลทิน, ซึ่งบริสุทธ, ซึ่งไม่ด่างพร้อย Syn. unpolluted Ops. blemished, polluted
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน

*soiled* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, 褛 / 褸] soiled; tattered

*soiled* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
มัวมอม[adj.] (mūamøm) EN: soiled on the body FR:
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปื้อนเปรอะ[adj.] (peūoenproe) EN: stained ; soiled ; dirty FR: sale
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
เปรอะเปื้อน[adj.] (proepeūoen) EN: stained ; blot ; spotted ; soiled ; tarnished FR: sale
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant

*soiled* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *soiled*
Back to top