ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*smartness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smartness, -smartness-

*smartness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smartness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, modishness
smartness (n.) ความฉลาดเฉลียว See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว Syn. brightness, cleverness
smartness (n.) ความเก๋ไก๋ See also: ความงดงาม, รสนิยม Syn. elegance, flair, taste
smartness (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, reasoning power Ops. stupidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *smartness*
Back to top