ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*slack off*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slack off, -slack off-

*slack off* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slack off (phrv.) คลายออก Syn. slack away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *slack off*
Back to top