ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*set apart*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น set apart, -set apart-

*set apart* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set apart (phrv.) วางแยกจาก See also: วางห่างจาก Syn. put apart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I felt set apart from everyone, like I watching other normal people go on with their lives.ฉันรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น เหมือนกำลังเฝ้าดูคนปกติำคนอื่น ดำเนินชีวิตต่อไป

*set apart* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ, 选派 / 選派] set apart

*set apart* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り除く(P);取除く[とりのぞく, torinozoku] (v5k,vt) to remove; to deinstall; to take away; to set apart; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart

*set apart* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *set apart*
Back to top