ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-considering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-considering, -self-considering-

*self-considering* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-considering (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, greedy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-considering*
Back to top