ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seeking*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seeking, -seeking-

*seeking* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
seeking nomination (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, electioneering
self-seeking (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
self-seeking (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, self-indulgence, greed
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้นหา (n.) seeking See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing Syn. การแสวงหา
การเสาะหา (n.) seeking (for) See also: search
การแสวงหา (n.) seeking See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing Syn. การค้นหา
การใฝ่หา (n.) seeking See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing Syn. การแสวงหา, การค้นหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are you seeking?คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือ?

*seeking* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
寻的[xún dì, ㄒㄩㄣˊ ㄉㄧˋ, 寻的 / 尋的] homing; target-seeking (military)
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return

*seeking* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources

*seeking* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]

*seeking* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asylant {m}person seeking (political) asylum
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seeking*
Back to top