ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*see out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น see out, -see out-

*see out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see out (phrv.) มองไปข้างนอก See also: มองข้างนอก Syn. see in
see out (phrv.) พาไปส่ง Syn. see in, see into
see out (phrv.) มีพอจนถึง Syn. last out
see out (idm.) ชมเสร็จ See also: ดูจนจบ
see out (phrv.) หมด (ปีเก่า) Syn. ring in
see out (2) (phrv.) พาเข้าไป See also: พาเข้ามา Syn. see into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบวาระ (adv.) see out its term Syn. ครบกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These would be great if I could see out of them.มันจะดีมาก ถ้าผมใส่แล้วมองเห็น
Ms. Carr will be able to resume her Duties and see out the semester.แต่พวกเขาต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Where are you going? You can't even see out there.คุณจะไปไหน ที่่นี่คุณมองไม่เห็นอะไรเลย
The only thing that you're gonna see out there is Michael killing your brother.สิ่งเดียวที่นายจะเห็นที่นั่น คือไมเคิลฆ่าน้องของนาย
I can't see out of one eye, but I'm fine.มองไม่เห็นข้างนึงนะ แต่ก็พอไหว
What do you see out that window?คุณเห็นอะไรบ้างเมื่อมอง ออกไปนอกหน้าต่าง
I can't see out of that eye anymore.ตาข้างนี้ผมมองไม่เห็นแล้ว
If I knew, maybe I'd still be able to see out of this eye.ถ้าฉันรู้ ฉันอาจจะยังเห็น จากตาของฉัน
Tell me what you see outside that window, Dahl.ช่วยมุดลอดดูหน้าต่างให้ทีว่าเธอเห็นอะไร
No, I'm more like the receptionist you never see outside of Bosley's office.ไม่สิ, เหมือนฉันเป็นมากกว่า พนักงานต้อนรับ เธอไม่เคยเห็นด้านนอก ของออฟฟิซบอสลี่
What do you see out there?คุณดอว์สันทำอะไรกับครูซ ? เขาหายไป
This time, he sent what you see outside.แต่คราวนี้ พระองค์ส่งอย่างพวกข้างนอกนั่นมา

*see out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *see out*
Back to top