ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*see around*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น see around, -see around-

*see around* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see around (phrv.) เห็นเป็นประจำ See also: เห็นบ่อยๆ, เห็นอยู่
see around (phrv.) มองไปไกล See also: เห็นไปไกล Syn. see round
see around (phrv.) พาชมรอบๆ See also: ชมรอบๆ Syn. go round, look over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the others you see around you are all very good at killing.และคนอื่น ๆ ที่คุณเห็นนี่เก่งในเรื่องการฆ่าทั้งนั้น
It was at this time a crisis response team was activated and everything you see around you was set in motion.จึงถูกคำนวณใหม่ และในเวลานี้ ทีมกู้วิกฤต ได้เริ่มปฏิบัติการ
Having Tallahassee around didn't comfort me, it just made me feel more alone.การมีทาลาฮาสซีอยู่ด้วยไม่ได้ทำให้ผมสบายใจ ทำให้ผมเหงากว่าด้วยซ้ำ
For all the glamour you see around you.เพื่อแลกกับสิ่งที่เธอเห็นรอบๆ ตัวเธออยู่ตอนนี้แหละ
You see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.ที่ทุกท่านเห็นรอบๆโบสถ์ แต่ยังรวมถึงความเมตตากรุณาของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อหลายๆครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้
Rich is sure that computers a decade from now will be able to create a photoreal simulation of all that we see around us.ความสามารถในการประมวลผลของสมอง ของมนุษย์ในขณะที่เราประมาณการได้ นั่นคือประมาณหนึ่งล้านพัน ล้านการดำเนินงานต่อวินาที ที่มันพาเราก็คือว่าใน ปีหน้าว่าจะเป็นสองเท่า
Throw in a neutrino, which is created in radioactive processes, and that's the basic particles that make up everything that you see around you.ซึ่งถูกสร้างขึ้นในกระบวน การกัมมันตรังสี และนั่นคืออนุภาคพื้นฐาน ที่ทำให้ทุกอย่างที่คุณ เห็นอยู่รอบตัวคุณ
We got to be able to see around that building from the ground.เรามองเห็นตึกรอบๆได้จากพื้น
The Universe is actually just about 20% bigger than what we see around us today.จักรวาลเป็นจริงเพียงแค่ประมาณ 20% ที่ใหญ่กว่า กว่าสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเราในวันนี้
When I first started trying out those ideas, it was really difficult to go all the way from infinity to such a small thing, just a little bit larger -- just 20% larger than what we see around us today.ครั้งแรกที่ฉันเริ่มพยายามออก ความคิดเหล่านั้น มันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะไปตลอด ทางจากอินฟินิตี้ เช่นสิ่งเล็ก ๆ เพียงเล็กน้อยขนาด ใหญ่ -
That part of the story is critical for our attempts to understand how it all came into being, why it is the way it is, and why we see what we see around us.ส่วนหนึ่งของเรื่องที่มีความสำคัญ สำหรับความพยายามของเราที่จะ เข้าใจวิธีการทั้งหมดที่เข้ามาเป็น ทำไมมันเป็นวิธีที่มันเป็น
What kind of crimes do you usually see around here?ส่วนใหญ่มักจะพบจากผู้ที่มาพักผ่อน คุณทราบไหมครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *see around*
Back to top