ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*secede from*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secede from, -secede from-

*secede from* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secede from (phrv.) ถอนตัวจาก See also: แบ่งแยกจาก, เลิกเป็นอาณานิคมของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, if you will, one of these states is looking to secede from the union.และถ้าหนึ่งในรัฐนี้ กำลังหาทางแยกตัวออกไปละ

*secede from* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *secede from*
Back to top