ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scrape through*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scrape through, -scrape through-

*scrape through* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrape through (phrv.) เบียดผ่าน See also: แทรกตัวผ่าน (โดยเฉพาะบริเวณแคบ) Syn. skin through, squeak through, squeeze through
scrape through (phrv.) สอบผ่าน See also: ผ่าน Syn. skin through, squeak through, squeeze through

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scrape through*
Back to top