ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*robustness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น robustness, -robustness-

*robustness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robustness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, vigorousness Ops. illness, sickness
robustness (n.) ความแข็งแรง See also: พลัง, กำลังกาย, แรง Syn. vigor Ops. weekness, infirmity

*robustness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲁棒性[lǔ bàng xìng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 鲁棒性 / 魯棒性] robustness

*robustness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robustheit {f}robustness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *robustness*
Back to top