ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*risk-taker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น risk-taker, -risk-taker-

*risk-taker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
risk-taker (n.) นักเสี่ยงโชค See also: นักเล่นพนัน Syn. gamester, bettor, crapshooter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *risk-taker*
Back to top