ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rigidify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rigidify, -rigidify-

*rigidify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rigidify (vt.) ทำให้แข็ง Syn. firm, stiffen Ops. soften

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rigidify*
Back to top