ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repair to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repair to, -repair to-

*repair to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repair to (phrv.) ชุมนุม (จำนวนมาก) Syn. resort to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I repair to the branch of a tree and start to pick off the black guards one by one.ว่ามันกลัวท่าน เคนไซ แค่ไหน จากนั้นก็ซ่อมนั่งร้าน บนต้นไม้ แล้วเริ่มจัดการ กับทหารยามทีละคน
Looks like a- a repair to a screw hole.การเจาะให้เป็นรู ฮ่า
Applying A54 Enzyme to repair toxin...เติม A54 เอนไซม์ ลงไปเพื่อซ่อมแซมพิษ..

*repair to* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repair to*
Back to top