ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remain away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remain away, -remain away-

*remain away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain away (phrv.) ขาด See also: ไม่มา, อยู่ห่างจาก Syn. keep away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remain away*
Back to top