ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*recur to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recur to, -recur to-

*recur to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recur to (phrv.) หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to (phrv.) หวนนึกถึง See also: จำได้อีก
recur to (phrv.) ใช้ประโยชน์จาก Syn. resort to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tumor can recur too easily.เนื้องอกสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *recur to*
Back to top