ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*railroad into*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น railroad into, -railroad into-

*railroad into* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
railroad into (phrv.) ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. coerce into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *railroad into*
Back to top