ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pull round*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pull round, -pull round-

*pull round* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull round (phrv.) เผชิญกับ See also: หันกลับ Syn. bring about
pull round (phrv.) ทำให้ฟื้น See also: ทำให้มีชีวิตอยู่ Syn. bring to
pull round (phrv.) ประสบความสำเร็จงดงาม Syn. pull through
pull round (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pull round*
Back to top