ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pry up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pry up, -pry up-

*pry up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pry up*
Back to top