ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*press forward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น press forward, -press forward-

*press forward* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
press forward (phrv.) ดันไปข้างหน้า See also: ผลักไปด้านหน้า Syn. push forward, thrust forward
press forward (phrv.) เร่งให้รุกหน้า (ทางทหาร) See also: ยังคงรุกไปข้างหน้า (บังคับ) Syn. push forward, thrust forward
press forward (phrv.) รีบตัดสินใจ See also: รีบเดินหน้า Syn. plough on, press on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless there's a thaw, we can't press forward to Winterfell and we don't have enough food to get us back to Castle Black.จนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เรายังเดินหน้าไปวินเทอร์เฟลไม่ได้ เราไม่มีอาหารพอที่จะพาเรากลับไปปราสาทดำ

*press forward* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し進める;推し進める[おしすすめる, oshisusumeru] (v1,vt) to press forward

*press forward* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *press forward*
Back to top