ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*poor people*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น poor people, -poor people-

*poor people* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷人[qióng rén, ㄑㄩㄥˊ ㄖㄣˊ, 穷人 / 窮人] poor people; the poor

*poor people* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *poor people*
Back to top