ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pee-pee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pee-pee, -pee-pee-

*pee-pee* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P)
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate

*pee-pee* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel FR: se soulager (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pee-pee*
Back to top