ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pass down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pass down, -pass down-

*pass down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass down (phrv.) ส่งข่าวต่อ (คนต่อคน) See also: ส่งต่อไปทีละคน
pass down (phrv.) ยื่น(มือ)ส่งลงมาหรือลงไป Syn. hand down, hand up
pass down (phrv.) ชิดใน See also: ขยับเข้าด้านใน (รถเมล์หรือรถยนต์) Syn. move down
pass down (phrv.) ตกทอดมายัง See also: สืบทอดมายัง Syn. hand down
pass down (phrv.) ส่งข่าวหรือบอกต่อกันไปทีละคน
pass down (phrv.) ชิดใน See also: เคลื่อนเข้าด้านใน Syn. move down, pass along
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did he pass down the fleur-de-lis? Is that how you found this?คุณได้รับเฟลอ เดอ ลี งั้นเรอะ?
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย
It's what you pass down to your children and your children's children.มันคือสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้กับลูก กับหลาน
So if you can all do me a favor and pass down your keys- your house keys, your car keys, your locker keys.อยากให้พวกคุณช่วยวางกุญแจของคุณ ทั้งกุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจล็อคเกอร์
Come on, is evil power even something you can pass down?ไม่เอาน่า พลังปีศาจ ที่คุณได้รับตกทอดมางั้นเหรอ
That is the most important lesson I can pass down.เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่แม่จะสอนลูกได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pass down*
Back to top