ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*partition made of woven bamboo strips*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น partition made of woven bamboo strips, -partition made of woven bamboo strips-