ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*partake in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น partake in, -partake in-

*partake in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้
If your parents do not give you permission to partake in this camp,ถ้าพ่อแม่พวกเธอไม่อนุญาติ
I bet at least one of these girls would let you partake in their awkward-guy experimental phase.ฉันพนันเลยว่าอย่างน้อยหนึ่งในผู้หญิงพวกนี้จะยอมให้นายร่วมวงด้วย ในการทดลองเรื่องหนุ่มประหลาด
Prognosticators estimate that more people will partake in this year's Purge...ผู้วิเคราะห์แนะนำว่า... ..
Although he did partake in laudanum tincture from time to time...แต่ดื่มทิงเจอร์ฝิ่นบ้าง เป็นครั้งคราว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *partake in*
Back to top