ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pair off*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pair off, -pair off-

*pair off* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pair off (phrv.) จับคู่ (หญิงกับชาย) หรือแต่งงานหรือให้เป็นแฟนกัน Syn. partner off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know,I found a pair off of Alligator Alley polarized lenses, but they just... they weren't up to snuff.อ่อใช่.. คุณรู้มั๊ย ผมเจอคู่นึง ของ อัลลี่เกเตอร์ อัลลี่ เลนส์ตัดแสง แต่มัน...
Pair off. Find any wood you can.จับคู่กัน หาฟืนเท่าที่ทำได้

*pair off* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
番う[つがう, tsugau] (v5u,vi) (uk) (See 番い) to pair with; to pair up; to pair off

*pair off* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pair off*
Back to top