ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*open up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น open up, -open up-

*open up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open up (phrv.) เปิดประตู
open up (phrv.) เปิดออก (หลังจากปิดมานาน)
open up (phrv.) เปิดทำธุรกิจ See also: เปิดขาย
open up (phrv.) ตัดผ่าน
open up (phrv.) ผ่าตัด See also: ตัดออก
open up (phrv.) ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้
open up (phrv.) (ปืน) เริ่มยิง
open up (phrv.) พูดเปิดอก Syn. open out
open up (phrv.) ทำให้ (รถ) แล่นไปเร็ว
open up (phrv.) (กีฬา) เล่นอย่างกระฉับกระเฉง See also: เล่นอย่างกระตือรือล้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี่ (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. แหวกออก, ถ่างออก Ops. หุบเข้า
ถ่างออก (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. แหวกออก Ops. หุบเข้า
แบ (v.) open up See also: spread out Ops. กำ
แหวกออก (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. ถ่างออก Ops. หุบเข้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ;
Open up this door ! Open up ! Open up !เราสองคนเชคบริเวณรอบที่พักเขา แล้วฉันก็พบไอ้นี่...
Open up. Open up right now!เปิด เปิดประตูเดี๋ยวนี้ !
Lacey, open up and face me like a man!เปิดกระจกแล้วคุยกันอย่างลูกผู้ชายสิ
Satsuki, open up the kitchenซาสุกิ ลูกช่วยไปเปิดประตูหลังให้หน่อย
Let's open up his sleeve a little bit.เปิดแขนเสื้อเขานิดนึง
Say, you don't want me to open up a window or anything?ให้ผมเปิดหน้าต่างให้ดีมั้ย
Others believe it might open up a doorway to some other dimension.ทำให้จรวดออกไปด้วยความ เร็วแสงอยู่ใกล้เคียง อื่น ๆ เชื่อว่ามันอาจจะเปิดขึ้น ประตูบางส่วนมิติอื่น ๆ
What's with the plungers, Lamar? You open up a blood bank?ต้องใช้หลอดดูดเลยหรอ เลอมาร์ คุณจะเปิดธนาคารเลือดหรือยังไง
Okay, let's open up our books to page 73, Sonnet 141.โอเค เปิดหนังสือมาหน้า 73 ซอนเนท(กลอน Shakespear)ที่ 141
He wants to talk, I know it, but he's still scared to talk to me but I think he might open up to you.ฉันรู้ว่าเด็กนั่นอยากจะบอกอะไรซักอย่าง เพียงแต่ยังกลัวอยู่ แต่ว่าบางทีเขาอาจจะเปิดใจใก้กับนายก็ได้
He won't open up. You know how hard it is to work with somebody like that?เขาจะไม่เปิดขึ้น คุณจะรู้ว่ามันยากที่จะทำงานกับใครสักคนที่ต้องการที่?

*open up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, 辟 / 闢] dispel; open up; refute
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
[chěng, ㄔㄥˇ, 骋 / 騁] hasten; run; open up; gallop
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, 垦荒 / 墾荒] to open up land (for agriculture)
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up

*open up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り起こす[きりおこす, kiriokosu] (v5s) to open up waste land for cultivation
切り開く;切り拓く;切開く[きりひらく, kirihiraku] (v5k,vt) to clear (land); to open up; to cut through
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
水をあける[みずをあける, mizuwoakeru] (exp,v1) to open up a big lead (over one's opponent)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp,v5k) to open up unbroken land
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)

*open up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: open one's eyes wide ; open up one's eyes FR: ouvrir les yeux
กระจ๋อหวอ[v.] (krajøwø) EN: open up FR: ouvrir
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เถิก[adj.] (thoēk) EN: with receding hairline ; exposed ; open up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *open up*
Back to top