ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*open out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น open out, -open out-

*open out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open out (phrv.) เปิดให้กว้าง
open out (phrv.) เพิ่มขึ้น See also: ดีขึ้น, ปรับปรุงขึ้น
open out (phrv.) เปิดเผย See also: พูดเปิดเผย Syn. open up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *open out*
Back to top