ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*not beating about the bush*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น not beating about the bush, -not beating about the bush-

*not beating about the bush* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *not beating about the bush*
Back to top