ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*newswriter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น newswriter, -newswriter-

*newswriter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newswriter (n.) นักข่าว Syn. newspaperman, newspaperwoman, pressman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *newswriter*
Back to top