ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nervous system*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nervous system, -nervous system-

*nervous system* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
central nervous system (n.) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง
nervous system (n.) ระบบประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบประสาท (n.) nervous system
ระบบประสาทอัตโนมัติ (n.) autonomic nervous system
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง
Your body, your nervous system, your metabolism, your energy.ร่างกายของคุณ ระบบประสาทของคุณ การย่อยอาหารเป็นพลังงานของคุณ
I mean, using mutated animal organs and nervous systems as game-pod parts is certainly feasible but everything's so dirty.และระบบประสาทเป็นเกม-พอดเป็นไปได้ไง แถมทุกอย่างดูจะโคตรสกปรก
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว
We originally were raising these mutant creatures for their nervous systems for game-pods.เราเพาะเลี้ยงต้นแบบ สัตว์กลายพันธ์ สำหรับระบบ ประสาทสำหรับเกม-พอด
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ
If you make sure there's some mutated amphibian nervous systems in the rice.ถ้าคุณแน่ใจว่าระบบ ประสาทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลายพันธุ์อยู่ในข้าว
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง
It's a highly toxic aussie snake. Well, this junk zaps the nervous system, and it clogs the blood.ผมคิดว่ามันถูกผสมกับพิษงู เพื่อให้ดูดซึมสู่ผิวหนังง่ายขึ้น
Daniel has two hours, before the gas creap into his nervous system, begings to breaks down his body tisue and he begin to bleed from any orifices he has.แดนเนี่ยลมีเวลาอีก 2 ชั่วโมง ก่อนที่แก๊ซจะเริ่มออกฤทธิ ร่างกายจะเริ่มด้านชา ประสาทเริ่มสั่งการช้า และเลือดก็จะไหลออกมาทางทวารทั้ง 7 ของเค้า
His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of.อวัยวะและระบบประสาททำงาน แต่เค้าไม่มีส่วนที่เป็นภาวะสติ

*nervous system* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 中枢神经系统 / 中樞神經系統] Central Nervous System (CNS)
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 神经系统 / 神經系統] nervous system
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 交感神经 / 交感神經] sympathetic nervous system

*nervous system* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system

*nervous system* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบบประสาท[n. exp.] (rabop prasā) EN: nervous system FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ ; ระบบประสาทอัตโนวัติ[n. exp.] (rabop prasā) EN: autonomic nervous system (ANS) FR:
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: parasympathetic nervous system (PN) FR:
ระบบประสาทรอบนอก[n. exp.] (rabop prasā) EN: peripheral nervous system (PNS) FR: système nerveux périphérique (SNP) [m]
ระบบประสาทซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: sympathetic nervous system FR:
ระบบประสาทส่วนกลาง[n. exp.] (rabop prasā) EN: central nervous system (CNS) FR: système nerveux central [m] ; névraxe [m]
ระบบประสาทส่วนปลาย[n. exp.] (rabop prasā) EN: peripheral nervous system (PNS) FR: système nerveux périphérique (SNP) [m]

*nervous system* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervensystem {n}nervous system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nervous system*
Back to top