ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*move down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น move down, -move down-

*move down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move down (phrv.) ชิดใน See also: เดินเข้าไป (รถบัส, รถเมล์ ฯลฯ) Syn. move forward, move up, pass along
move down (phrv.) ย้ายไปอยู่ระดับต่ำกว่าที่เคยอยู่ Syn. move up
move down (phrv.) เดินไปตาม (ทาง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marc, move down between his legs and kiss his stomach.มาร์คขยับตัวลงไปกลางหว่างขา แล้วเลียท้องเค้า
Move down, move down to there, right there!ลงไป ลงไปตรงนั้น... ตรงนั้น !
Rain clouds will move down south.เมฆฝนจะเคลื่อนลงไปทางใต้
We're going to move down along this wall.ค่อยๆหมอบลงไปตามกำแพงนั่น
Okay, now why don't you move down to the end of the counter?โอเค ทำไมคุณ ไม่เดินออกมาจากเคาเตอร์นั้นละ
Let's move down so I can take a look at the second.ลงไปข้างล่างหน่อยฉันจะได้เห็นสายที่สอง
These are the most exclusive, and we move down in price as you head to the door.พวกนี้พิเศษสุดๆ ส่วนที่ลดราคาแล้ว อยู่แถวๆหน้าประตูร้านครับ
All right, you need to move down 4.5 degrees.เอาล่ะ แกต้องบินต่ำลง 4,5 องศา
After the gun and you move downstage to the middle.หลังจากที่ปืนและคุณย้าย downstage ไปตรงกลาง
Move down! Get the fuck down! Face down!หมอบลงไป บอกให้หมอบลงไป ก้มหน้าลงไป
Move down there, down there.ย้ายลงที่นั่นลงไปที่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *move down*
Back to top