ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*monastery land*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น monastery land, -monastery land-

*monastery land* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรณีสงฆ์[n.] (thøranīsong) EN: monastery property ; monastery land FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *monastery land*
Back to top