ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*modishness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น modishness, -modishness-

*modishness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modishness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, smartness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *modishness*
Back to top