ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mixed up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mixed up, -mixed up-

*mixed up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mixed up (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. disarranged out of order Ops. orderly, arranged
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะปน (v.) be mixed up See also: mingle Syn. ปนเป, เจือปน

*mixed up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic

*mixed up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with

*mixed up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: mixed up ; chaotic ; erratic ; quirky FR:
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle FR: mêler
ปะปนกัน[adj.] (papon kan) EN: jumbled ; mixed up FR:
พลอยฟ้าพลอยฝน[adj.] (phløifāphlø) EN: involved (in) ; mixed up with FR:
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre
ยุ่งขิง[adj.] (yungkhing) EN: highly confused ; mixed up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mixed up*
Back to top