ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manual laborer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manual laborer, -manual laborer-

*manual laborer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manual laborer (n.) ผู้ใช้แรงงาน See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manual laborer*
Back to top