ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*make a spirit offering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make a spirit offering, -make a spirit offering-