ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lowered*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lowered, -lowered-

*lowered* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowered (adj.) ซึ่งตกต่ำลง See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง
lowered (adj.) อยู่ใต้ระดับ See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ Syn. depressed, down

*lowered* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered

*lowered* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
花尽くし[はなづくし;はなずくし, hanadukushi ; hanazukushi] (n) (1) citing or naming a variety of flowers; (2) multi-flowered design

*lowered* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาบหอยแครงแคระ [n. exp.] (kāphøikhraē) EN: boat-lily ; oyster lily ; candle lily ; white-flowered tradescantia ; oyster plant FR:
ลาพุ[n.] (lāphu) EN: calabash ; bottle gourd ; white-flowered gourd ; Lagenaria siceraria FR: gourde [f] ; calebasse [f] ; Lagenaria siceraria
น้ำเต้า[n.] (nāmtao = na) EN: calabash ; bottle gourd ; white-flowered gourd ; Lagenaria siceraria FR: gourde [f] ; calebasse [f] ; Lagenaria siceraria
เสียพรหมจรรย์[v. exp.] (sīa phromma) EN: lose one's virginity ; be deflowered FR: perdre sa virginité
ว่านกาบหอย[n. exp.] (wān kāphøi) EN: Oyster plant ; White-flowered tradescantia FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lowered*
Back to top