ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lift oneself up by (his) footstraps*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lift oneself up by (his) footstraps, -lift oneself up by (his) footstraps-