ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*level down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น level down, -level down-

*level down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
level down (phrv.) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน Ops. level up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the next level down, we feed him, "I will create something for myself."จากนั้นระดับถัดไปลงเราฟีดเขา "ผมจะสร้างบางสิ่งบางอย่างสำหรับตัวเอง".
Six months the second level down, and the third level...หกเดือนระดับที่สองลงและระดับที่สาม ...
Let's try to keep the noise level down. Adults are getting a headache.เงียบกันหน่อย ผู้ใหญ่เริ่มปวดหัว
It's a week, the first level down.มันเป็นสัปดาห์ระดับแรกลง

*level down* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *level down*
Back to top