ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*letter patent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น letter patent, -letter patent-

*letter patent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent FR: brevet [m] ; patente [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *letter patent*
Back to top